ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАМІРИ ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ ДЕРЖАВНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО

Назва об’єкта оренди: нежитлові  приміщення загальною площею 151,4 кв.м. будівлі медпункту (амбулаторія).

Вартість об’єкта оренди: 986200,00 грн (без ПДВ), розмір орендної плати за базовий місяць (січень 2020 року) становить 4109,17 грн (без ПДВ).

Адреса об’єкта оренди: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 17.

Інвентарний номер об’єкта оренди: нежитлові  приміщення загальною площею 151,4 кв.м. будівлі медпункту (амбулаторія) (інвентарний номер 100074).

Балансоутримувач об’єкта оренди: ДП «ДГ «Таїровське» ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», контактний тел: (048)773-04-15,  факс:740-36-79.

Орган управління: Національна академія аграрних наук України

Термін оренди: 2 роки 11 місяців.

Мета використання об’єкта оренди: розміщення закладу охорони здоров`я, що надає первинну медичну допомогу жителям смт. Таїрове.

Додаткові умови: відшкодування витрат балансоутримувача на розміщення оголошення, утримання орендованого приміщення, відшкодування податку на землю, обов’язкове здійснення страхування орендованого майна на користь балансоутримувача на термін дії договору оренди, здійснення поточного ремонту (у разі необхідності) тощо.

Останній день прийняття балансоутримувачем заяв на оренду: 10-й робочий день після розміщення оголошення про намір.

Адреса для подання заяв: 65496, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27А.

У разі надходження додаткових заяв буде оголошено конкурс на право оренди вищевказаного об’єкту.

 

Директор ДП «ДГ «Таїровське» ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»                                          М.М. Цандур

 

КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ІМЕНІ В.Є.ТАЇРОВА” (65496, ОДЕСЬКА ОБЛ., ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ТАЇРОВЕ, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 27).

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Національного наукового центру “Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова” (65496, Одеська обл., Овідіопольський район, селище міського типу Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27).
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
– особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3х4 см);
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
– довідку про наявність або відсутність судимості;
– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на обробку персональних даних;
– декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.
Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або vnka@naas.gov.ua.
У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.
Телефон для довідок : +38(044) 521-92-91.

АСПІРАНТУРА

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

«ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ім. В.Є. ТАЇРОВА»


оголошує набір в аспірантуру 2019/2020 н.р.

 для здобуття наукового ступеня доктора філософії

за спеціальністю 203 «Садівництво і виноградарство»,

спеціалізація – «Виноградарство»

Підготовка в аспірантурі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

 Форми і строки підготовки в аспірантурі:

Денна (очна) форма – 4 роки

Заочна форма – 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за денною (очною) формою навчання.

Вступні випробування прописані в правилах прийому в ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»

Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:

1) заява на ім’я директора ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» із зазначенням спеціальності, форми навчання та джерел фінансування. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання в аспірантурі ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»;

2) особовий листок з обліку кадрів (форма № П-2ДС з фотографією 3х4, паспортними даними), завірений печаткою та підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник, та завірену копію трудової книжки (за наявності);

3) автобіографія

4) список і оригінали або завірені копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою;

5) медична довідка за формою 086-о (оригінал);

6) копія диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації (спеціалізації) спеціаліста або магістра і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), паспорта;

7) згода на збір та обробку персональних даних;

8) дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

9) витяг з протоколу засідання Вченої ради ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»  для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури;

10) оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);

11) подання в аспірантуру від вищого навчального закладу, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);

12) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ, що підтверджує особу та громадянство;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього.

Документи подаються у паперовій папці.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

Строки проведення вступних іспитів 23-31 серпня 2019 року

Документи приймаються до 20 серпня 2019 року, за адресою:

65496, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, каб. 37

тел.: (048) 740-36-76, (048) 773-05-44 

ОГОЛОШЕННЯ

Национальная академия аграрных наук Украины

Одесская областная государственная администрация

Таировский поселковый совет Таировской объединенной

 территориальной громады

ГО «Центр развития и правовой  поддержки села» и Украинский проект
бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP)

Национальный научный центр

«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова»

 

приглашают всех любителей столового винограда принять участие в выставке-конкурсе

«Виноградный калейдоскоп»,

который состоится

23 августа 2019 г. в 10.00

на территории ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», пгт  Таирово, ул. 40-летия Победы, 27

Цель выставки-конкурса – ознакомление с традиционными и новыми столовыми сортами винограда, селекционными формами, популяризация потребления винограда.

В выставке-конкурсе примут участие и представят лучшие грозди столового винограда государственные предприятия, фермеры, частные предприниматели, селекционеры-аматоры, профессионалы и любители виноградной лозы Украины и стран ближнего зарубежья.

В ходе конкурса профессиональной дегустационной комиссией будут оцениваться вкусовые качества и товарный вид представленного столового винограда по следующим номинациям:

  1. «Самая нарядная гроздь»;
  2. «Самая весомая гроздь»;
  3. «Самая вкусная гроздь»;
  4. «Лучшая гроздь сорта Аркадия»;
  5. «Лучший селекционер-аматор 2019».

Наряду с профессиональной дегустацией возможность оценить виноградные грозди будет предоставлена всем посетителям фестиваля.

На выставке-конкурсе можно будет реализовать свой свежий виноград, а также приобрести специальную литературу и справочные пособия по виноградарству и виноделию, получить исчерпывающие консультации по вопросам виноградарства. Ход выставки будет освещаться средствами массовой информации, а также специализированными изданиями по виноградарству и виноделию.

ОГОЛОШЕННЯ

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» має намір передати в оренду нежитлові приміщення площею 1064 кв.м. з метою розміщення структурних підрозділів Таїровської селищної ради.

Майно передається без права продажу, приватизації та передачі в суборенду третім особам.

ОГОЛОШЕННЯ

Національний науковий центр
«Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»
запрошує на постійну роботу

тракториста сільськогосподарського виробництва.

Основні завдання:

  • виконання різноманітних механізованих робіт на багаторічних насадженнях (виноградниках) протягом року на тракторах Т-70С,МТЗ-82, Т- 25;

 

Режим роботи: гнучкий графік роботи;

Умови праці: оптимальні

Надається  житло

Подробиці за телефоном: (048) 740-35-47; (050) 521-40-37

 

Порядок супроводу інвалідів

Звіти дослідних господарств
[/vc_column][/vc_row]
Фінансово-економічний стан ДП «ДГ ім. О.В. Суворова» за 2017 рік
Фінансово-економічний стан ДП «ДГ ім. О.В. Суворова» за 2015 рік
Фінансово-економічний стан ДП «ДГ «Таїровське» за 2015 рік